Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. In en uitdiensttreding
  4. Overlijden van een werknemer

Overlijden van een werknemer

Er zijn verschillende manieren om het dienstverband te beëindigen. Als een werknemer overlijdt, komt er automatisch een einde aan het dienstverband, maar niet aan de verplichtingen van de werkgever. De werkgever heeft nog een aantal verplichtingen aan de nabestaanden van de overleden werknemer.

Overlijdensuitkering

Door het overlijden van een werknemer eindigt het dienstverband met deze werknemer van rechtswege (automatisch). Je hoeft dus geen stappen te ondernemen om deze arbeidsovereenkomst te beëindigen. Je moet wel een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden.
Deze overlijdensuitkering is volgens het Burgerlijk Wetboek gelijk aan het loonbedrag dat een werknemer zou hebben verdiend vanaf de dag na het overlijden van de werknemer tot en met een maand na de dag van overlijden. Als er een verplichting tot betaling bestaat (bijvoorbeeld betaling van een vergoeding na een uitspraak van de kantonrechter) en de werknemer overlijdt na de uitspraak, maar voor de ontbindingsdatum, dan is de vergoeding toch verschuldigd aan de nabestaanden.

Daarnaast moet ook (naar rato) het eventuele tegoed aan vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen worden uitbetaald.

 

Afwijkende cao-afspraken

De cao voor de Bouw & Infra wijkt hierin ten gunste van de nabestaanden af van de wettelijke regeling. In de cao is bepaald dat door de werkgever een uitkering wordt verleend over de periode van de dag van het overlijden tot en met de laatste dag van de 2e  maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond.

Tevens is in de cao een extra voorziening in geval van overlijden of invaliditeit bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon–werkverkeer.

Download het stappenplan Overlijden werknemer.

A

B