Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. In en uitdiensttreding
  4. Regelgeving

Regelgeving

Bij ontslag van een werknemer (door de werkgever of op eigen initiatief) zijn de regels van het Ontslagrecht uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Daarnaast geeft de cao Bouw & Infra aanvullende regels die ook toegepast moeten worden. Ook praktisch zijn er verschillende zaken waar je op moet letten.

Beëindiging dienstverband bouwplaatswerknemer

De bepalingen over de beëindiging van het dienstverband van een bouwplaatswerknemer zijn te vinden in paragraaf 1.6 en 1.7 van de cao Bouw & Infra. De wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek lees je samen met de cao-regels, waarbij de cao-regels als ze afwijken van de wet voorgaan.

Opzeggen
De werkgever zegt het dienstverband, met inachtneming van de opzegtermijn, schriftelijk op. De opzegging vindt altijd plaats tegen de laatste dag van een kalenderweek. Dit betekent dat de laatste werkdag van de werknemer altijd op vrijdag is en het feitelijke einde van het dienstverband op de maandag erna.

Aanzeggen dienstverband voor bepaalde tijd
De werkgever moet voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, én langer duurt dan 6 maanden of langer, én waarvan het einde is gesteld op een kalenderdatum, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt een schriftelijke aanzegging doen over het al dan niet voortzetten van het contract alsmede - bij een eventuele voortzetting - de voorwaarden waaronder. Bij het niet (volledig) nakomen van de aanzegverplichting is de werkgever de wettelijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Verrekening van verlofdagen bij het einde van het dienstverband
Als de werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog verlofdagen over heeft, wordt hij door de werkgever in de gelegenheid gesteld om deze verlofdagen aan het einde van zijn dienstverband op te nemen. Als dit niet mogelijk is, worden de niet-opgenomen vakantie-, roostervrije- en extra roostervrije dagen oudere werknemers aan de werknemer uitbetaald.

Als de werknemer meer verlofdagen heeft opgenomen dan hij feitelijk heeft opgebouwd aan het einde van het dienstverband, zal de werkgever deze met hem verrekenen.

 

Beëindiging dienstverband uta-werknemer

De bepalingen over de beëindiging van het dienstverband van een uta-werknemer zijn te vinden in paragraaf 1.6 en 1.7 van de cao Bouw & Infra. De wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek lees je samen met de cao-regels, waarbij de cao-regels als ze afwijken van de wet voorgaan.

Opzegtermijnen
Voor uta-werknemers gelden de opzegtermijnen voor de werkgever zoals opgenomen in artikel 7:672 lid 2 BW. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van een dienstverband dat:

  • korter dan vijf jaar heeft geduurd: 1 maand;
  • vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: 2 maanden;
  • tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar: 3 maanden;
  • vijftien jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden.

Indien de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft gekregen voor de beëindiging van het dienstverband, mag de werkgever de opzegtermijn verkorten met de duur van de UWV-procedure . De opzegtermijn kan echter nooit korter zijn dan 1 maand.

Als de werknemer zelf ontslag wil nemen, geldt voor hem een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen
De opzegging door de werkgever of de werknemer moet schriftelijk gebeuren. De opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van een loonbetalingsperiode.
Met inachtneming van de opzegtermijn vindt de feitelijke beëindiging van het dienstverband uitsluitend plaats na afloop van de laatste dag van een loonbetalingsperiode. Bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik kan een andere dag daarvoor worden aangewezen.

Aanzeggen van het dienstverband voor bepaalde tijd
De werkgever moet voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of langer én waarvan het einde is gesteld op een kalenderdatum, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt een schriftelijke aanzegging doen over het al dan niet voortzetten van het contract alsmede - bij een eventuele voortzetting - de voorwaarden waaronder. Bij het niet (volledig) nakomen van de aanzegverplichting is de werkgever de wettelijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Afwikkeling van het dienstverband
Als de werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog verlofdagen over heeft, wordt hij door de werkgever in de gelegenheid gesteld om deze verlofdagen aan het einde van zijn dienstverband op te nemen. Als dit niet mogelijk is, worden de niet-opgenomen vakantie-, roostervrije- en extra roostervrije dagen oudere werknemers aan de werknemer uitbetaald.

Als de werknemer meer verlofdagen heeft opgenomen dan hij feitelijk heeft opgebouwd aan het einde van het dienstverband, zal de werkgever deze met hem verrekenen.

De opgebouwde vakantietoeslag die niet in het Individueel Budget is gestort, wordt bij het einde van het dienstverband van de uta-werknemer door de werkgever uitbetaald.

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het overlijden van een werknemer

Bij het overlijden van een werknemer wordt het dienstverband automatisch beëindigd. In afwijking van artikel 7:674 BW zal bij de beëindiging van de arbeidsverhouding door het overlijden van de werknemer volgens artikel 1.6.5 van de cao Bouw & Infra, de werkgever aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode van de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering verlenen ten bedrage van het vast overeengekomen loon/salaris dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.

Als een werknemer overlijdt, zijn er ook praktisch gezien veel zaken waar je rekening mee moet houden.

A

B