Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Pensioen en arbeidsongeschiktheid
  4. Bonus re integratie

Bonus re-integratie

In het tweede ziektejaar krijgt de werknemer 70% van zijn loon betaald. Om zijn re-integratie te bevorderen is in de cao Bouw & Infra de bonus re-integratie opgenomen.

Succesvolle re-integratie

Als een werknemer in zijn tweede ziektejaar re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf, is sprake van succesvolle re-integratie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is minimaal twee betalingsperioden van elk vier weken of een maand (waarvan de aanvang gelegen is in het tweede ziektejaar) onafgebroken weer aan het werk. Als de periode van acht weken of twee maanden wordt onderbroken door vakantie, wordt de periode met de duur van die vakantie verlengd.
  • De werknemer verdient per betalingsperiode minimaal 50% van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij per betalingsperiode verdiende voordat hij ziek werd.

Eenmalige uitkering

Als er sprake is van succesvolle re-integratie als bedoeld in lid 1 heeft de werknemer recht op de volgende eenmalige uitkering:

  1. Bij re-integratie bij de eigen werkgever: een eenmalige uitkering ter grootte van een aanvulling tot 100% van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand of achtste week van re-integratie.
  2. Bij re-integratie bij een andere werkgever: een eenmalige uitkering ter grootte van een aanvulling tot 100% van het vast overeengekomen loon of salaris, over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot en met de laatste dag vóór de re-integratie. Voldoet de werknemer aan bovenstaande eisen en blijft hij in dienst bij de oorspronkelijke werkgever, heeft hij over de periode vanaf de eerste dag van zijn tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand dat hij weer aan het werk is (en minimaal 50% van het VOL verdiend), recht op een aanvulling ineens tot 100% van het VOL dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

De periode waarover de aanvulling plaats vindt kan echter nooit langer zijn dan 12 maanden. De aanvulling kan ook nooit meer dan één keer per jaar worden verstrekt.

Als de re-integratie gebeurt middels indiensttreding bij een andere werkgever en wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan betaalt de oorspronkelijke werkgever de werknemer de aanvulling van ten hoogste 12 maanden 30%, echter uitsluitend tot aan de dag van de re-integratie. Over de twee maanden van re-integratie hoeft geen aanvulling betaald te worden.

Bonus werkgever

De werkgever die de hiervoor genoemde aanvulling ineens aan de werknemer heeft betaald, heeft recht op een bonus van € 2.500 uit het Aanvullingsfonds.

Het Reglement re-integratie van het Aanvullingsfonds staat beschreven in de cao Bedrijfstak Eigen Regelingen.

Bekijk ook

Ziekte-en-arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek wordt, komt er veel op je af. Vooral als de ziekte langdurig is.