Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Wetten en regels
  4. Wet arbeid vreemdelingen wav

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

In de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) staan de regels over het laten werken van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit in Nederland. Voor arbeiders met nationaliteiten uit de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland geldt vrij verkeer van werkenden, voor overige nationaliteiten (derdelanders) geldt een vergunningsplicht.

Voor derdelanders kan in Nederland een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden aangevraagd bij UWV. Meer informatie hierover is te vinden via Tewerkstellingsvergunning aanvragen | werk.nl

Ruim werkgeversbegrip

De WAV geldt niet alleen voor de werkgever van een derdelander maar ook voor iedere opdrachtgever van de werkgever die de derdelander feitelijk arbeid laat verrichten. Als een aannemer dus werkt met een onderaannemer of uitzendonderneming (opdrachtnemer), en deze opdrachtnemer werkt met een illegale arbeidskracht, dan is ook de aannemer in overtreding.

Om als aannemer te voldoen aan de WAV dient een kopie van de geldige vergunning van de derdelander ontvangen te worden van de opdrachtnemer. Dit is toegestaan vanuit de AVG omdat sprake is van een wettelijke grondslag. De aannemer dient vervolgens deze kopie te betrekken in de verificatie van de identiteit van de derdelander. De overheid heeft een Stappenplan verificatieplicht | Inspectie SZW gepubliceerd als hulpmiddel voor ondernemers.

Boetes

De boete bedraagt € 8.000,- euro voor de werkgever en dus ook voor de aannemer. Dit geldt per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Voor het niet verstrekken van de kopie van de geldige vergunning als opdrachtnemer aan je opdrachtgever geldt ook een boete van € 1.500,- euro. Overtredingen van de WAV worden ook gepubliceerd op de openbare website Overzicht uitgevoerde inspecties: Home (inspectieresultatenszw.nl).

Matigingsgronden

Boetes worden gematigd bij diverse matigingsgronden en met diverse percentages van tussen de 25% en 75%. De belangrijkste matigingsgronden zijn:

  • Er is gewerkt met een uitzendonderneming die beschikt over het SNA-keurmerk;
  • De overtreding is door de onderneming zelf beëindigd;
  • De overtreding is beëindigd en vervolgens ook gemeld bij Inspectie SZW;
  • Het Stappenplan verificatieplicht | Inspectie SZW is aantoonbaar gevolgd, inclusief de tips die worden weergegeven.

Masterclass Wegwijs in de ketenwetgeving

De keten van onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus bij projecten wordt ingewikkelder en internationaler. Het is niet eenvoudig door de bomen het bos te zien. In deze masterclass wordt een totaalbeeld uiteengezet over de WKA, WAS, DBA, WAV en AVG.

 

Bekijk ook

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

De WAADI bevat regels voor arbeidsbemiddeling, waaronder het uitzenden van personeel.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu (WagwEU)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.