Logo Bouwend Nederland

Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Dinsdag 2 mei 2023

Opdrachtgevers zijn zich niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft platform van centrale ondernemingsraden PCOBB samen met Bouwend Nederland, stichting railAlert en Governancecode Veiligheid in de Bouw voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderschrijft het initiatief.

De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert uit diverse ongevalsonderzoeken dat opdrachtgevers hun wettelijke verplichting op het gebied van veiligheid vaak onvoldoende kennen of nakomen. Met alle mogelijke veiligheidsrisico’s tijdens de uitvoering van dien. De inspectie brengt dit thema nu preventief bij opdrachtgevers onder de aandacht. Maar ook opdrachtnemers kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn. Bijvoorbeeld door in het aanbestedingstraject gericht vragen hierover te stellen.

De zes voorbeeldvragen

Vraag 1: Op welke manier heeft u rekening gehouden met de verplichtingen uit artikel 2.26 van het Arbobesluit; welke risico's kunnen als gevolg van het ontwerp of opdracht tijdens de uitvoering ontstaan?

Vraag 2: Welke ontwerpoptimalisaties heeft u onderzocht en eventueel doorgevoerd om een veilige uitvoering mogelijk te maken?

Vraag 3: Op welke manier vergewist u zich vooraf en tijdens het project dat de uitvoerende partijen tijdens de uitvoeringsfase de nodige maatregelen kunnen treffen om het werk veilig uit te voeren?

Vraag 4: Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om specifieke risico's, zoals samenloopgevaren, te voorkomen? En op welke manier deze zijn geïnventariseerd?

Vraag 5: In hoeverre heeft u rekening gehouden met integrale risico's in de omgeving van het project, bijvoorbeeld andere werkzaamheden in de nabijheid?

Vraag 6: Wie is de V&G coördinator van de opdrachtgever? En mogen wij hiermee klankborden over veiligheidsvraagstukken, zodat wij invulling kunnen geven aan onze Arboverplichtingen conform de artikelen 2.31, 2.33 en 2.35 uit het Arbobesluit?

Deze vragen zijn gebaseerd op het toetsingskader van de Arbeidsinspectie.

Verder lezen

Over het PCOBB

Het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (PCOBB) behartigt de belangen van Nederlandse ondernemingen in de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouwsector en levert op die manier een structurele en positieve bijdrage aan de medezeggenschap bij de aangesloten bedrijven.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.