Logo Bouwend Nederland

Goedgekeurde werkinstructie werken met asbesthoudende voegenkit in riolering

Vrijdag 10 juni 2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 april 2022 het advies van het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP-asbest) overgenomen. Daarmee is de door Stichting RIONED ingediende werkmethode voor werken met asbesthoudende kit in riolering onder de voorwaarden van de lagere risicoklasse 1 goedgekeurd. Lees verder voor meer informatie.

Riolering die tussen 1945 en 1993 is aangelegd kan asbesthoudende voegenkit bevatten. Met name rioleringsonderdelen van beton of keramiek waterdicht verbonden met voegenkit, aangelegd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw zijn verdacht. In de naoorlogse wederopbouwperiode tot de jaren zeventig is voor waterdichte verbinding van rioleringsonderdelen kit gebruikt met vaak enkele procenten asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof en kan ernstige longziekten veroorzaken. Daarnaast is asbest is een zeer zorgwekkende stof en mag niet worden verspreid in de omgeving. Werkzaamheden met asbest moeten zorgvuldig worden uitgevoerd, om de blootstelling aan asbestvezels te voorkomen dan wel zo laag mogelijk onder de grenswaarden (2.000 vezels/m3) te houden. Stichting RIONED heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling aan asbestvezels bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Het opgebouwde dossier toont aan dat met de beschreven werkmethoden efficiënte sanering mogelijk blijkt. De blootstelling aan asbestvezels voor de werknemers en omgeving blijft ruim onder de grenswaarden.

Afbakening werkinstructie

Voor toepassing van de werkinstructie dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De werkinstructie is van toepassing voor medewerkers die riolen of rioleringselementen gaan verwijderen waarbij asbesthoudende voegenkit aanwezig is. In deze beschrijving worden met rioleringselementen bedoeld de onderdelen waaruit riolering is opgebouwd, zoals rioolbuizen, aansluitingen, onderdelen van een put, kolk of ontstoppingsstuk.
  • Uit de voorgaand aan de werkzaamheden uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat het gehalte asbest in de asbesthoudende voegenkit uit maximaal 10% serpentijn en/of 2% amfibool bestaat. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden van risicoklasse 2.

Buiten het toepassingsdomein van deze werkinstructie vallen werkzaamheden waarbij een persoon in het riool handmatig of met gereedschappen de asbesthoudende voegenkit bewerkt en werkzaamheden aan asbestcementrioleringsbuizen.

Opleiding en instructie

Alle betrokkenen bij verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit moeten vooraf een voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig werken met asbest volgen. Daarnaast moeten de uitvoerenden instructie krijgen over de juiste toepassing van deze werkinstructie. De verantwoordelijke voorman van elke ploeg heeft tenminste de opleiding 'Verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit' gevolgd bij een opleidingsinstituut.

Vervolgonderzoek Stichting RIONED

Voor sanering van kit met hogere percentages asbest dan maximaal 10% serpentijn of maximaal 2% amfibool asbest of werkzaamheden niet gericht op sanering kan eveneens goedkeuring worden aangevraagd door Stichting RIONED zodra er voldoende blootstellingsmetingen beschikbaar zijn. Stichting RIONED zet het onderzoek daarom voort en ontvangt graag via e-mail inventarisatierapporten en voorstellen voor blootstellingsonderzoek.

Asbestcementleidingen

Voorts is er behoefte aan aanvulling van het werkplan asbestcementleidingen. Op dit moment valt werken aan asbestcement afvalwaterleidingen nog niet onder het werkplan. Het asbestrisico bij afvalwaterleidingen is mogelijk anders dan bij leidingen in het waterleiding- en gasnet. Uit de eerste recente bloostellingsmetingen bleek de asbestemissie beperkt. Met nog enkele aanvullende blootstellingsmetingen kan waarschijnlijk succesvol een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding van asbestcementleidingen voor afvalwater. Daarom is RIONED tevens geïnteresseerd in blootstellingsmetingen bij werkzaamheden aan AC-afvalwater (pers)leidingen.

Meer informatie over asbesthoudende voegenkit, bepaling risicoklasse, stappenplan bij werkzaamheden aan asbestverdachte riolering, de werkinstructie 'verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit' vind je hier. Als Bouwend Nederland zijn we betrokken bij de realisatie van deze werkinstructie.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.