Logo Bouwend Nederland

Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

Donderdag 14 maart 2024

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

In deze nieuwe cao zijn de volgende afspraken gemaakt:

Looptijd                        01-01-2024 tm 31-12-2024
Salaris                          6,5% verhoging per 01-01-2024
Reiskosten                    €0,23 (fiscaal maximum) per 01-01-2024. De overige bepalingen in artikel 19 lid 1 blijven ongewijzigd
Thuiswerkvergoeding      €2,35 per dag (fiscaal maximum). De overige bepalingen blijven in artikel 19 lid 3 blijven ongewijzigd
Pensioenpremie              32%
Vakbondsbijdrage          Verhogen van de huidige bijdrage naar €30.000 in 2024
Werkgroep                    Voortzetting van de protocol afspraken in de huidige cao
Vierdaagse werkweek Cao-partijen spreken de mogelijkheid af voor een vierdaagse werkweek (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw) conform de uitwerking die als bijlage bij het onderhandelingsresultaat is gevoegd

Kees-Jan van den Brink, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: "Na het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao eerder dit jaar, zijn wij blij dat de vakbonden hebben ingestemd met dit eerlijke en reële eindbod. Met deze historisch hoge loonverhoging laten werkgevers het belang zien van een goede cao om personeel aan te kunnen trekken en te behouden. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de vierdaagse werkweek kunnen invoeren voor medewerkers van 61 jaar en ouder en die minimaal 10 jaar in de glasbranche werkzaam zijn geweest."

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten om te zetten, zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.

Vierdaagse werkweek

Uitgangspunt voor deze regeling is dat de werknemer vijf dagen werkt met een 100% dienstverband en dit wil verkorten naar vier dagen werken. De werknemer kan gebruik maken van deze regeling vanaf zes jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de werknemer op basis van leeftijd kan deelnemen en ook gaat deelnemen in een volgend kalenderjaar dan vraagt de werknemer dit uiterlijk voor 1 november van het lopende kalenderjaar bij de werkgever aan. Daarmee kan de werkgever tijdig met de werknemer bekijken hoe invulling gegeven wordt aan de regeling. Ingangsdatum van deze regeling is 1-7-2024, dit om bedrijven gelegenheid te geven de regeling administratief in te richten. Om in 2024 gebruik te kunnen maken van deze regeling dient werknemer dit uiterlijk 1-4-2024 kenbaar te maken bij zijn werkgever.

 

Alvorens deze keuze te maken kan de werknemer een gesprek bij de werkgever aanvragen.

 

De basisuitvoering van de regeling is als volgt: een jaar kent 52 weken. Dit betekent dat de werknemer 52 dagen nodig heeft om vier dagen te werken. 26 dagen koopt de werknemer door 10% salaris in te leveren. Vervolgens geldt dat er gemiddeld zes feestdagen zijn waarop de werknemer vrij is. Deze zes dagen gaan van de 26 dagen af en daarmee zijn er nog 20 dagen over die ingevuld dienen te worden. In de cao staat: 25 verlof dagen, (20 wettelijke en 5 bovenwettelijke). Als de werknemer 80% gaat werken dan heeft de werknemer voor hetzelfde aantal weken verlof er slechts 20 nodig. Dit betekent dat 5 dagen ingezet worden voor de vierdaagse werkweek. Blijft van de nog resterende er 20 – 5 = 15 dagen over.

 

De 15 dagen worden verdeeld over 10 dagen werkgever en werknemer 5 dagen.

 

Als de werknemer gebruik maakt van deze regeling dan is het bedoeld voor het ontzien in aanloop naar de AOW-leeftijd. Hier dienen werkgever en werknemer ook rekening mee te houden, waar het bijvoorbeeld gaat over inzet bij overwerk. Tevens geldt dat werknemers die gebruik maken van de regeling niet elders betaald werkzaam kunnen zijn.

 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet werknemer minimaal 10 jaar in de vlakglassector werkzaam zijn geweest.

 

Weergegeven als tabel:

Bron

Aantal dagen in te zetten

Resterende weken (52)

Salaris

10% = 26

26

Gemiddeld aantal feestdagen

6

20

Verlof

5

15

Inzet werkgever

10

5

Inzet werknemer

5

0

 

Als de werknemer een aanvraag doet, kijkt de werkgever samen met de werknemer naar de individuele situatie. Het is mogelijk om in plaats van 10% salaris in te leveren, gebruik te maken van de volgende bronnen:

  • ADV-uren
  • Tijd voor tijd
  • Verlofstuwmeren
  • Andere bronnen

 

Een combinatie van de bronnen of salaris en bronnen is ook mogelijk. Cao-partijen zullen de uitwerking van de gemaakte afspraak monitoren én eventueel aanpassen indien de praktijktoepassing. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Werknemer wil volgend kalenderjaar op enig moment deelnemen

                

Werknemer meldt zich voor 1 november van het lopende kalenderjaar bij werkgever

                

Werkgever brengt alle bronnen voor betreffende werknemer in kaart

                

Op basis van beschikbare bronnen wordt bepaald of werknemer % salaris moet inleveren

                

Inrichten van vierdaagse werkweek in het rooster

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 15 maart 2024
Circulaire Geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld Product Category Rules voor Levenscyclusanalyses

Maandag 11 maart zijn de VMRG, VKG, NBVT, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VHS met de Nationale Milieu Database en Nibe het overleg aan gegaan over Product Category Rules (PCR).

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Woensdag 21 februari 2024
Van Es Glas en Verf beloond met predicaat Hofleverancier

Vrijdag 16 februari verleende Commissaris van de Koning Jaap Smit het predicaat Hofleverancier aan familiebedrijf Van Es Glas en Verf. Het bedrijf verdient deze bijzondere erkenning omdat het een vooraanstaande plek inneemt in de regio en 100 jaar bestaat. Voor directeur-eigenaar Jan Leendert van Es is het de kers op de taart van zijn ruim veertigjarige loopbaan in het bedrijf. Zijn oudste zoon Jorien van Es staat klaar om de familietraditie voort te zetten.