Logo Bouwend Nederland

In gesprek met gemeenten in Brabant Mid-West

Vrijdag 18 juni 2021

Gemeenten zijn belangrijke stakeholders voor de leden van Bouwend Nederland. Als vergunningverlener of opdrachtgever hebben ze veel invloed op de dagelijkse praktijk van de bouwers. Daarom gaat Bouwend Nederland regelmatig in gesprek met wethouders van diverse gemeenten in de regio. Afgelopen mei werden gesprekken gevoerd met wethouders van de gemeenten Etten-Leur, Altena, Waalwijk, Rucphen en de leden van Afdeling Brabant Mid-West. Wij kijken terug op goede, constructieve gesprekken waarbij we tot concrete afspraken en acties zijn gekomen.

Gemeente Etten-Leur

Met wethouder de Weert werd vooruitgekeken naar de plannen die er in Etten-Leur de komende jaren moet worden gerealiseerd. Hierbij gaat om bijna 4000 woningen die vooral zullen worden gerealiseerd op twee uitbreidingslocaties namelijk de Haansberg en de Lage Vaartkant. Verder zijn er investeringen nodig in de infrastructuur: er wordt gekeken naar zowel een noordelijke als een oostelijke randweg om de infrastructurele hoofdstructuur van Etten-Leur te verbeteren.

Daarnaast wil de gemeente Etten-Leur de woningen in de gemeente verduurzamen. Hiervoor is ook voldoende duurzame energie nodig die decentraal wordt opgewekt en opgeslagen, dit biedt ook uitdagingen voor het elektriciteitsnetwerk. De eerste proeven in samenwerking met de TU Eindhoven worden al gedaan. Tenslotte hebben we gesproken over het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Hierbij hebben we aandacht gevraagd voor lokale ondernemers en duurzaamheid, om dit verder uit te werken staat de gemeente open voor een gesprek met het Aanbestedingsinstituut dat gelieerd is aan Bouwend Nederland.

Gemeente Altena

Ook al is de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging uitgesteld tot 1-7-2021, de gemeente Altena doet ruim ervaring op met de Wkb. Door middel van een proefproject en een webinar in samenwerking met Bouwend Nederland laten ze zien dat ze serieus werk maken van een goede implementatie en samenwerking met bouwers en borgers.

Altena is daarnaast aangesloten bij de citydeal rond Breda-Tilburg. Wat betekent dat ook naar Altena wordt gekeken als het gaat om extra woningen voor het woningtekort in Nederland. Om deze woningen te realiseren worden woontafels georganiseerd om de plannen versneld te realiseren. De eerste woontafel zou al voor de bouwvak moeten plaatsvinden. Bouwend Nederland is in contact met gemeente over deze woontafel.
Ook in Altena hebben we het belang van goed aanbestedingsbeleid onder de aandacht gebracht. Hierover zullen we ambtelijk doorspreken. Daarbij is ook de suggestie gedaan voor een projectenkalender, zodat transparant is wat de gemeente de komende tijd zal uitvragen en in welke vorm. Ook dit pakken we op ambtelijk niveau met de gemeente op. 

Gemeente Waalwijk

Met wethouder Daandels zijn we ingegaan op de ruimtelijke opgaven voor de gemeente Waalwijk. Ook hier zijn extra woningen te verwachten. In combinatie met klimaatadaptatie, verduurzaming en de energietransitie maakt dit ruimtelijke ordening complex. Daarvoor is een extra investering nodig in de gemeentelijke organisatie van 1 miljoen euro.
Over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan we ambtelijk in gesprek met de gemeente. De Omgevingsvisie die nog moet worden opgesteld bevat alle ruimtelijke plannen van de gemeente en hoe de ruimte verdeeld zal worden. Hierbij zal Bouwend Nederland aandacht vragen voor de belangen van bouwers. Daarnaast zullen we vragen om een heldere participatienota. Participatie zal een verplicht onderdeel worden bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de nieuwe Omgevingswet. Wanneer gemeenten heldere en eenduidige eisen en kaders stellen aan de participatie weten leden van Bouwend Nederland waar ze aan toe zijn en hoe ze participatie op een goede manier kunnen organiseren.

Gemeente Rucphen

In het gesprek met wethouder de Bruijn hebben we aandacht gevraagd voor het aanbestedingsbeleid van de gemeente en hoe lokale ondernemers daar voldoende ruimte in krijgen. Daarnaast wezen we op de realisatie van woningen en of deze niet achterblijft bij de plannen van de gemeente? De doelstellingen voor 2021 en 2022 worden gehaald. Er worden genoeg bouwplannen ingediend, maar de omgevingsdialogen zijn in coronatijd moeilijk te organiseren. Verder vertragen problemen met procedures bij de Raad van State ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Rucphen.  
Samen met De6-gemeenten waar Rucphen onderdeel van uitmaakt werkt Bouwend Nederland aan een evenement op 9-11-2021. Hier willen we de gemeenten van De6-samenwerking en infra-aannemers bij elkaar brengen en verder praten over uitdagingen in de sector zoals goed opgeleid personeel, innovaties in aanbestedingen en een projectenkalender van de gemeentelijke werken.

Wilt u weten of we binnenkort bij een gemeente bij u in de buurt komen, of wilt u meepraten? Neem dan vooral contact op. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Petra Landmeter p.landmeter@bouwendnederland.nl of Robbert Becker r.becker@bouwendnederland.nl

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 28 maart 2024
Toolboxen, werkplekinspecties, introductie nieuwe veiligheidsapps en een escape room

Ook in Afdeling Brabant Mid-West werd er veel aandacht geschonken aan de 2024-editie van de Bewust Veilig-dag. Veel leden schonken op deze dag extra aandacht aan veiligheid met hun medewerkers.