Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Cao
  4. Cao bouw en infra

Cao bouw en infra

De cao Bouw & Infra is belangrijk voor onze sector, zowel op beleids- als praktisch niveau. Op deze pagina vind je meer informatie over de cao-onderhandelingen en het achterliggende beleid. Daarnaast vind je ook informatie over de toepassing van de cao Bouw & Infra in de praktijk. De cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Cao 2024

Op 13 december 2023 werd bekend dat de vakbonden na raadpleging van hun achterban hebben ingestemd met het eindbod dat werkgevers op 24 november deden voor aanpassing van de cao. Daarmee is de nieuwe cao bouw en infra een feit. De cao geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Loon- en salaristabellen per juli 2024

Stageregelingen schooljaar 2023-2024

In en uit dienst

In hoofdstuk 2 wordt het in- en uitdienst treden geregeld. Denk hierbij aan de intredekeuring, de functie-indeling en de arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook bepalingen opgenomen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsduur en tijdsgerelateerde toeslagen

Hoofdstuk 2 gaat over arbeidsduur en werktijden. Hierin worden onderwerpen als de basisregeling, de kaderregeling, deeltijd werk, de vierdaagse werkweek 55+, regeling verschoven uren infra, overwerk en spaarurenmodel, onderhoudswerk op zaterdag,  ploegendienst en bereikbaarheidsdienst besproken. De toeslagen die verbonden zijn aan deze regelingen kan je vinden op de overzichtspagina vergoedingen en tijdsgerelateerde toeslagen.

Vrije dagen en verlof

In de cao Bouw & Infra hebben werknemers recht op verschillende soorten verlofdagen (vakantiedagen, roostervrije dagen, extra roostervrije dagen oudere werknemers, feestdagen, stervensbegeleidings- en rouwverlof en kort verzuim). Voor al deze verlofdagen gelden eigen regels.

Inkomen

Hoofdstuk 4 van de cao behandelt het inkomen van de werknemers. In dit hoofdstuk vind je de loondefinities, de regels rondom de garantielonen van bouwplaatswerknemers en -leerlingen, uta-salarissen, de afgesproken loon- en salarisverhogingen, vakantietoeslag en het Individueel budget, Tijdspaarfonds (TSF) en pensioen.

Toeslagen en vergoedingen

In de cao zijn verschillende toeslagen en vergoedingen opgenomen. Denk hierbij aan de reiskosten- en reisurenvergoedingen, vergoeding werken op verafgelegen werken, vergoeding werkkleding en gereedschap, EHBO en BHV vergoeding, vergoeding vakbondscontributie, en vergoeding ziektekostenverzekering. Deze kan je vinden op de webpagina over deze toeslagen. Bekijk in dit document de toeslagen en vergoedingen die uit de cao Bouw & Infra 2024 komen.

Opleiding en ontwikkeling

In hoofdstuk 7 cao Bouw & Infra wordt besproken hoe bouwplaats- en uta-werknemers vitaal en deskundig kunnen blijven werken. Hierin vind je onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, scholing voor zowel bouwplaats- als scholing uta-werknemers, beroepsopleiding voor bouwplaatsmedewerkers en de stageregeling voor de bouw.

Veiligheid en gezondheid

Hoofdstuk 8 gaat over hoe werknemers veilig en gezond kunnen werken. Denk hierbij aan arbobeleid en verzuimbeleid, bijzondere veiligheids- en arbobepalingen. Maar ook de regeling onwerkbaar weer en vorst ww.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Werknemers worden wel eens ziek. In hoofdstuk 9 kan je lezen wat er in de cao staat over wachtdagen, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid als gevolg van werk voor derden, re-integratie en bonus re-integratie, pensioenopbouw in het tweede ziektejaar. Een overzicht hiervan zie je op deze pagina.

Overzicht: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar van 11 januari 2024 over de nieuwe cao. We hebben alle vragen en bijbehorende antwoorden in een handige pdf gezet.

Download: vragen en antwoorden over de cao Bouw & Infra 2024

Video: informatief webinar 11 januari 2024

Liever het webinar nog eens terugkijken? Dat kan in de video hieronder.

Training: Wegwijs in de cao Bouw & Infra

In een dag op de hoogte van alle ins & outs rondom de cao voor de bouw- en infrasector!

Bekijk ook

Cao BTER

Naast de cao Bouw & Infra, geldt er nog een cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER).

Cao Railinfra

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte cao van kracht, de cao Railinfra.