Logo Bouwend Nederland

HUM Bodembeheer vastgesteld en van toepassing

Woensdag 17 januari 2024

De Handhavings UitvoeringsMethode (HUM) Bodembeheer is in werking getreden op 1 januari 2024, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het College van Deskundigen Bodembeheer van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft op 14 december 2023 versie 1.0 vastgesteld van de handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten (MBA) in relatie tot bodembeheer. Voer jij activiteiten uit in de bodem, lees dan verder.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. De HUM Bodembeheer heeft betrekking op het stelsel voor het omgevingsrecht, zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt.

 

In de HUM Bodembeheer komen naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het in het Besluit activiteiten leefomgeving aan bod:

  • graven in de bodem;
  • saneren van de bodem;
  • productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

Proces

De HUM Bodembeheer is voorbereid met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, ILT, Rijkswaterstaat Bodem+ en het uitvoerend en het adviserend bedrijfsleven. Het penvoerderschap lag in handen van FLO Legal.

Opzet HUM Bodembeheer

Voor de HUM Bodembeheer is de in 2010 door Bodem+ uitgegeven HUM Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gebruikt als basis. In de HUM Bodembeheer is de tekst van de HUM Bbk aangepast naar het omgevingsrecht zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overige verouderde teksten zijn verwijderd of geactualiseerd. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: 'Graven' (hoofdstuk 4) en 'Saneren' (hoofdstuk 5). Voor de inhoud van de nieuwe hoofdstukken is waar van toepassing gebruik gemaakt van de HUM Wet bodembescherming.

Overgangsrecht

Voor situaties die onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet of de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen, blijft het oude recht van toepassing. Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten kunnen voor die situaties de oude HUM Wet bodembescherming en de oude HUM Besluit bodemkwaliteit raadplegen. De HUM Bodembeheer (versie 1.0) is hier te downloaden.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.