Logo Bouwend Nederland

Lever input op de procesbeschrijving ordening van ondergrondse netten

Maandag 18 maart 2024

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 ‘procesbeschrijving ordening van ondergrondse netten is voor commentaar gepubliceerd. Dit is een update van de versie uit 2009. De ondergrond wordt steeds voller. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en het verdichten van woningbouw, hebben ook invloed op de ondergrondse infrastructuur. Gezien de toenemende drukte in de ondergrond is het belang van afstemming tussen belanghebbenden en vastleggen van afspraken groot.

Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan. De ondergrond is al lang niet meer het sluitstuk. Belangrijk is om zo vroeg mogelijk, al bij de initiatieffase inzichtelijk te krijgen met welke partijen er afspraken gemaakt moeten worden, zodat het project een succes wordt. De NPR 7171-2 bevat afspraken over het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond, zoals de verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de bijbehorende activiteiten.

Commentaarronde NPR 7171-2

Op 1 februari 2024 is de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 'Ordening van ondergrondse netten – Deel 2: Procesbeschrijving' voor commentaar gepubliceerd. Iedereen kan commentaar leveren tot 1 mei 2024.

Webinar

Op 6 maart van 10:00 – 11:30 uur wordt er een webinar georganiseerd over NPR 7171-2. De voorzitter van de normcommissie, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers uit de sector zijn aanwezig om vragen over het normontwerp te beantwoorden. Aanmelden voor het webinar 'Normontwerp NPR 7171-2' kan via deze link.

Bijdrage vakgroep

De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer heeft actief bijgedragen in de normcommissie en werkgroepen. Als eerste resultaat is op 1 februari 2024 de NEN7171-1, dat een gedeeld uitgangspunt biedt voor het ontwerpen en afspreken van maatregelen om negatieve effecten van werkzaamheden in de bodem te beperken, gepubliceerd. Nu is de NPR7171-2, procesbeschrijving, ter commentaar gepubliceerd. Dossierhouder binnen de vakgroep is Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.